Policy för personuppgifter

Det här är Ficon Ab:s registerbeskrivning som är gjord på basis av EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) 12 ja 13 artikel som information för Ficon Ab:s kunder, potentiella kunder samt användare av företagets nätsidor.

Uppdaterat 30.4.2019

1. Kontaktuppgifter
Ficon Ab (FO-nummer 2004466-8) Rekkatie 9, 80100 Joensuu,
tel. 050 324 2310
e-post: info@ficon.fi

2. Kontaktperson gällande registret
Pentti Hyttinen, pentti.hyttinen (at) ficon.fi

3. Registrets namn och de registrerade
Ficon Ab:s kundregister.
I registret behandlar vi våra kunders, potentiella kunders samt samarbetspartners kontakt- och personuppgifter.

4. Vad registret används till
Personuppgifterna används för att sköta och uppehålla kundrelationer och kommunikation med mål att kunna skrädda kommunikationen efter kundens behov. Kontaktuppgifterna används dessutom för marknadsföring.
Som basis för uppehåll av registret med personuppgifter är våra intressen att uppehålla kundrelationer och möjligheten att marknadsföra samt informera om våra produkter, tillställningar och service till dom registrerade. Vi kan också skicka direktreklam via e-post. Alla personuppgoter hanteras enligt lagstiftningen och speciellt enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

5. Registrets innehåll
Vi samlar i registret personens namn, telefonnummer, e-post, adress och annan information som personen ger. Cookies ger oss mätbar information om besökare på våra nätsidor, och informationen används t.ex. för att planera vår marknadsföring.

Följande information kan sparas i registret:
Personens namn, e-postadress, telefonnummer och titel/ansvarsområde
Företagets namn, kontaktuppgifter och bransch
Information relaterat till marknadsföring som t.ex. deltagning i tävling eller tillställning.
Övrig information som personen har gett.

6. Vanliga informationskällor
Personuppgifter samlas från följande ställen:
– personen själv (t.ex. kontaktblankett på nätsidorna eller anmälning till någon Ficon Ab:s händelse)
– mässor eller annan personlig säljtillfälle.
– kontaktuppgifter kan köpas från en utomstående organisation.
– kundernas, potentiella kunders samt samarbetskumpaners hemsidor.
– vi följer också cookies och ditt besök på vår hemsida lämnar efter sig din IP-adress.

7. Överföring av personuppgifter
Kundernas personuppgifter överförs inte till tredje parter, förutom i senare beskrivna situationer.
Tjänsteleverantörer: Vissa pålitliga tredje parter kan ha som uppgift att utföra funktioner och service för
Ficon Ab. Vid behov kan vi dela med oss personuppgifter med dessa tredje parter, men endast den
nödvändiga mängden som behövs för utföring av funktionerna samt för att leverera dom köpta serviserna. I
dessa fall följer vi kontrakt, som kräver dessa tredje parter att uppehålla integritetsskydd och dataskydd.

Dom offentliga myndigheterna: Ficon Ab gör samarbete med staten och lagmyndigheterna samt privata
parter för att följa lagar. Vi kan överföra information om dig till staten, lagmyndigheterna och privata parter
i den mängd som enligt vår uppfattning är nödvändigt eller sakligt för att svara på klagomål och
rättegångar. Information kan också ges för att skydda Ficon Ab:s, en tredje parts egendom och rätter samt
för att skydda publik och individer från olaglig och oetisk verksamhet.

Personuppgifter kan enligt Ficon Ab:s övervägande överföras enligt den giltiga lagstiftningens uppsatta
gränser och skyldigheter t.ex. för registerhållarens samarbetskumpaner ifall den registrerade inte skilt har
förbjudit detta.

9. Registrets skydd och personuppgifternas förvaringstid
Ficon Ab förhåller sig allvarligt till att säkra dina personuppgifters säkerhet. Vi använder administrativa,
fysiska och elektroniska åtgärder för att skydda din information från olovlig användning. Vi samlar
informationen i databaser som är skyddade med brandväggar, lösenord och andra tekniska skydd.
Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta utrymmen som är tillgängliga endast för behöriga
personer.

Även fast vi strävar till dina uppgifters säkerhet, kan vi inte garantera att dom använda säkerhetsåtgärderna
hindrar tredje parter eller så kallade hackers från att komma i kontakt med personuppgifterna olagligt. I fall
detta händer, meddelar vi om det till dig enligt lagens krav inom en rimlig tid utan orimlig fördröjning. Dom
föråldrade och onödiga informationerna raderas från registret enligt dataskyddslagens krav.
Personuppgifter bevaras endast den tid som är nödvändig för dom bearbetningsändamål som är beskrivna i
detta privacy policy. På grund av bokföringslagarna eller andra giltiga lagar är det möjligt att vi är tvungna
att bevara informationen längre en den ovannämnda tidsperioden.

10. Dina rättigheter:
a. Rätt att se personuppgifterna (insynsrätt)
Du har rätt att få insyn i de uppgifter om dig som vi har sparat av dig.
b. Rätt till korrigering (rättelse)
Du har rätt att få dina uppgifter rättade vid behov.
c. Rätt till radering
I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade, innan tiden för den allmänna raderingen
infaller.
d. Rätt till invändningar
Du har vid vissa tillfällen rätt att invända mot vår eller lagenlig behandling av dina personuppgifter.
Du kan också invända mot att dina uppgifter behandlas för direkt marknadsföring.
e. Rätt att överföra uppgifter (dataportabilitet)
Du har vid vissa tillfällen rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och
maskinläsbart format.
f. Rätten att återta samtycke
Du har rätt att när som helst dra tillbaka ett eventuellt samtycke, som ligger till grund för
behandlingen av dina personuppgifter. I vissa fall kan detta kräva att du själv aktivt tar bort ditt login
och raderar eventuella cookies i din webbläsare.

11. Uppdatering
Denna dataskyddsbeskrivning uppdateras vid behov och linkas på våra nätsidor.